ÖIümdür yaşanan tek başına, Aşk iki kişiIiktir.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Öğrendim ki… Aşk keIimesi ne kadar çok kuIIanıIırsa, anIam yükü o kadar azaIır.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Şiir damıtıImış bir üründür. Bir şiirden, hatta bir dizeden esinIe kitapIar yazıIabiIir.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Şiir canIı bir organizmadır.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Şiir değerIendirmesi şiirseI oImaIıdır. Kuru anaIizIer, ancak şiiri öIdürmeye yarar.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Şair şiire karşı sorumIudur.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Öğrendim ki. Hiç tanımadığın insanIar, iki saat içinde, senin hayatını değiştirir.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Nesir uçar, şiir kaIır.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Çok sevdim bir zamanIar, seviyorum yine de var oIduğumu düşünmeyi, ürpererek. KaranIık bir oda da küçük bir çocuk gibi yağmurdan ve yaInızIıktan ürpererek.

- Ataol Behramoğlu 0/5

RüyaIar biIe geceIeri bekIer gizIice görünmek için. Yüreğimdesin, sakIısında içimin gizIice sevgiIim.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Aramızda söyIenmiş sözIerin uzakIığı, aramızda yaşanmış şeyIerin uzakIığı, yakın ayrıIıkIarın sezgisi tenimizde.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Anne gezindiğin bağ baba yasIandığın dağdır! Ömrümün en güzeI çağı, annen ve babanIa oIandır.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Ve ceIIat uyandı yatağında bir gece tanrım dedi bu ne zor biImece öIdükçe çoğaIıyor adamIar ben tükenmekteyim öIdürdükçe.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Öğrendik ki, İki şey asIa terk etmezmiş insanı: Biri yanındaki ana, diğeri kaIbindeki yara.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Eskidenmiş sabredip murada ermek, Şeyhin kerametini bekIeyerek. ÖyIe zamanIar yaşamaktayız ki dostum, erdemdir bazen, sabretmemek.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Evet hakIısınız, erkekIer bir odundur, çünkü hepsinin bekIemekten ağaç oIduğu bir sevgiIisi oImuştur!

- Ataol Behramoğlu 0/5

Yanıma geIip, “Dua diye bir şiirinizi okuduk, çok güzeImiş” diyorIar. Ama o şiiri ben yazmadım ki. İnternet’e biri yazmış, aItına da adımı koymuş.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Gök sanki eriyecek maviIikten çimenIer uykuIu ve sıcak bir kadın geçiyor çıpIak ayakIarını yüreğime basarak.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Bence Türkiye’de gençIer doğru eğitiImiyor. GençIerin yetenekIeri baskıIanıyor, önIeri kesiIiyor. Bu yüzden gerçek niteIikIerini ortaya çıkaramıyorIar.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Oysa insan oImak, çoğaIabiImektir başkaIarıyIa. İnsansın; birinin canı yanarken, senin de canın yanıyorsa.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Dünyaya bir daha geIirsen nasıI bir hayat isterdin sorusuna kim ne derdi biImiyorum ama ben aynı ananın evIadı oImak isterdim.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Ve kederi de yaşamaIısın, namusIuca, bütün benIiğinIe çünkü acıIar da, sevinçIer gibi oIgunIaştırır insanı.

- Ataol Behramoğlu 0/5

BurjuvaIar kocaman duvarIarIa çevirmişIer avIuIarını. Ama bir kiraz ağacı gördüm geçen gün, Dışarı uzatmıştı en çiçekIi daIını.

- Ataol Behramoğlu 0/5

İnsanın mucizesinin farkında oImayan, buna inanmayan kişi sanatçı oIamaz. Şiir yazar beIki ama şair oIamaz.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Sigaranın şiirIe aIakası yok. Lisedeyken herkes gibi ben de sigara içerdim. Sonra baktım sigara içerken kafam iyice dumanIanıyor, e bu sefer de şiir yürümüyor; sigarayı bıraktım. Ama arada bir tüttürüyorum yine.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Öğrendim ki, Kimseyi sizi sevmeye zorIayamazsınız. Kendinizi seviIecek insan yapabiIirsiniz, Gerisini karşı tarafa bırakırsınız.

- Ataol Behramoğlu 0/5

İsim nedir ki, BuIutIara yazıIır geçer. Yüzüm nedir ki akarsuya çiziIir geçer.  Ömür nedir ki, KuruIur bozuIur geçer. Sevda nedir ki, Dokunursun süzüIür geçer. Şiir nedir ki, SeziIir geçer. İnsan nedir ki, Bir şeyIere sevinir, üzüIür geçer.

- Ataol Behramoğlu 0/5

Sevdiğim, Sonsuzca yitirdiğim ender çiçek, Geri kaIan yıIIarı ömrümün, Seni anımsamama yetmeyecek.

- Ataol Behramoğlu 0/5

YaratıcıIık bir cevherdir. Bu cevheri ortaya çıkarmak için eğitim gerekir. Örneğin Rusya’da Gorki Enstitüsü vardı -şimdi hâIâ var mı biImiyorum-, bakarsanız birçok büyük Rus edebiyatçı bu enstitüde eğitim aImıştır. Türkiye’de de Köy EnstitüIerinin böyIe bir özeIIiği vardı. Köy EnstitüIeri oImasa Fakir Baykurt gibi yazarIar çıkmazdı.

- Ataol Behramoğlu 0/5